Ş

iddet görüyorsanız öncelikle bunun sizin suçunuz olmadığını unutmamanız gerekir. Hiçbir hareket şiddetin gerekçesi ve bahanesi olamaz. Yalnız olmadığınızı, devletin pek çok kurumunun ve sivil toplum kuruluşlarının size yardım etmek için hazır olduğunu unutmayınız. Şiddet genellikle aniden başlamayan, dozu yavaş yavaş artan bir süreçtir. Başlangıçta sesini yükseltme ve hakaret içeren sözler söylemekle başlayan şiddet, günbegün dozunu arttırıp, sonunda kişiyi içinden çıkamayacağını düşündüğü bir çukura çekebilir. Size şiddet uygulanıyor olmasının yaşınızla, eğitim durumunuzla, toplumsal konumuzla, mesleğinizle hiç ilgisi yoktur.

Unutmayın ki; toplumda farklı deneyimlere sahip, farklı kesimlerde (okuma yazma bilmeyen, yüksek tahsilli, genç, yaşlı vb.) yaşayan kişiler şiddete maruz kalmakta ve yaşadıkları şiddeti kendilerince farklı sebepler öne sürerek devam ettirmektedir (eğitimi olmaması, onuru kırılacağı için susmak zorunda kalması vb) Oysa şiddet asla şiddet görenin suçu değildir.

Şiddet uygulayan kişiler bazen şiddet uyguladıktan sonra pişmanlık içine girer, bazen de karşı tarafı aslında şiddet uygulamak istemedikleri; onların yanlış hareketleri nedeniyle hiç istemediği şeyi yapmaya mecbur bırakıldığını iddia ederler. Uydurdukları bahanelerle, uyguladıkları şiddetin karşı tarafın kabahati olduğuna hem kendilerini hem de şiddet mağdurunu inandırmaya çalışırlar. Belirttiğimiz üzere; şiddet asla şiddet görenin suçu değildir. Şiddet her zaman şiddet uygulayanın suçudur.

Şiddet Mağduru Olan Kişi Asla Yalnız Değildir.

Şiddet uygulayan kişiler genellikle şiddete uğrayanı yalnız olduğuna inandırmaya çalışırlar. Ailesi ve arkadaşları ile iletişimini kesmeye çalışırlar. Ekonomik bağımsızlığı olmayan tarafı; düzenli bir hayata sahip olmak, barınma ve beslenme ihtiyacını karşılamak, çocukların ihtiyaçlarını karşılamak kısacası hayatta kalabilmek için kendisine mahkûm olduğuna inandırmaya çalışırlar. Oysa şiddet mağduru olan kişi asla yalnız değildir. Yasalarımız şiddet mağdurunu korumak için pek çok tedbirler öngörmüştür. Devletin çeşitli kurumları, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları şiddet mağduru olan kişiye yardım etmek için hazırdır.

Şiddet görüyorsanız veya şiddet tehdidi altındaysanız ulaşabildiğiniz en yakın karakola veya adliyeye (Cumhuriyet Savcılığına) başvurabilirsiniz. Barolar bu süreçte her zaman size yardım etmeye hazırdır. Şiddet nedeniyle şikayetçi olmak için ağır şekilde dayak yemiş olmanıza gerek yoktur. Her türlü şiddet şikayetçi olmanız için yeterlidir. Maruz kaldığınız şiddetin hafif veya ağır olması şikayet etmenizi engellemez. Size hakaret, küfür ediliyor olması da veya bir odaya kilitleniyor olmanız, cinsel ilişkiye zorlanıyor olmanız durumlarının hepsinde şiddet mağdurusunuz demektir. Hatta şiddet tehdidi altında olmanız dahi başvuru yapmanız için yeterlidir. Farklı şiddet türlerine maruz kaldığınız durumlarda da devletin aldığı tedbirler sizin acil durumlarda barınma, güvenlik, parasızlık, çocuk bakımı vb. sorunları yaşamamanızı sağlayacaktır. Hukuki süreç başladığında hükmedilecek tedbir nafakası şiddet mağduru eşin ve varsa çocukların açlık ve yoksulluğa düşmemesini sağlayacaktır.

Şiddete uğruyorsanız veya uğrama tehlikesi altında olduğunuzu düşünüyorsanız, Devlet hem Yargı kurumlarıyla, hem de idari kurumlarıyla yanınızdadır. Barolar, Cumhuriyet Savcılıkları, Aile Mahkemeleri, Adliyelerde bulunan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri; Valilik ve Kaymakamlıklar, polis ve jandarma karakolları, sağlık kuruluşları, belediyeler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il müdürlükleri, ŞÖNİM’ler ve sivil toplum kuruluşları size yardım etmek için pek çok tedbirler almaya ve size destek olmak için çeşitli hizmetler sunmaya hazır durumdadır.

Mülkî Amir (Valilik – Kaymakamlık) tarafından alınacak tedbirler

•Kadına ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanır.

•Diğer kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar saklı kalmak üzere, geçici maddi yardım yapılır. •Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilir.
•Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alınır.

•Gerekli olması hâlinde, korunan kişinin çocukları varsa çalışma yaşamına katılımını desteklemek üzere dört ay, kişinin çalışması hâlinde ise iki aylık süre ile sınırlı olmak kaydıyla, on altı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısını geçmemek ve belgelendirilmek kaydıyla Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak suretiyle kreş imkânının sağlanması.

•Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde yer alan tedbirler, ilgili kolluk amirlerince de alınabilir. Kolluk amiri evrakı en geç kararın alındığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde mülkî amirin onayına sunar. Mülkî amir tarafından 48 saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar.

Aile Mahkemesi Hakimi tarafından alınacak tedbirler

•Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunulmamasını sağlamak.

•Şiddet uygulayan kişi veya kişilerin müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis etmek.

•Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmamasını sağlamak.

•Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanmak ya da tümüyle kaldırılmak.

•Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmamasını sağlamak.

•Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar verilmemesi,

•Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız edilmemesi,

•Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim edilmesi,

•Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi,

•Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması,

•Korunan kişinin bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavisinin sağlanması.

•İşyerinin değiştirilmesi.

•Kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi.

•22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunundaki şartların varlığı hâlinde ve korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması.

•Korunan kişi bakımından hayatî tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması hâlinde ve ilgilinin aydınlatılmış rızasına dayalı olarak 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi.

Şiddete maruz kalındığında ya da risk altındayken başvurulabilecek kurum ve kuruluşlar:

Şikayet ve İhbar İçin:

• Valilik – Kaymakamlık
• Polis Merkezi
• Jandarma Karakolu
• Adli Makamlar (Cumhuriyet Başsavcılığı ve Aile Mahkemeleri)
• Barolar ve Baroya Bağlı Kadın Hakları Merkezleri
• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri
• Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri

• Sağlık Kuruluşları

Acil telefon hatları (7 Gün 24 Saat Ücretsiz Hizmet Verir)

• ALO 155 Polis İmdat,

• ALO 156 Jandarma İmdat

• ALO 183 Sosyal Destek Hattı

• 112 ACİL Çağrı Merkezi

• Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı 0212 656 96 96 ve 0549 656 96 96

• GELİNCİK HATTI 444 43 06

Şiddet İhbar Mobil Uygulaması

• Kadın Destek Sistemi (KADES)

Tedavi görmek ve şiddeti belgeleyen sağlık raporu almak için:

• Sağlık Kuruluşları

Danışma, destek, sığınmaevi/konukevi ve maddi yardım için:

• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (Konukevi Hizmeti, Destek ve Danışmanlık)

• Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri

• Sosyal Hizmet Merkezleri

• ALO 183 Sosyal Destek Hattı (7 Gün 24 Saat Ücretsiz Hizmet Verir)

• Sivil Toplum Örgütleri (Sığınmaevi/Konukevi Hizmeti, Destek ve Danışmanlık, Kişisel İhtiyaç Malzemeleri, Giyim Kuşam, Ev Eşyası Yardımı, Parasal yardım, Eğitim vb. hizmetleri sağlar)

• Belediyeler (Sığınmaevi/Konukevi Hizmeti, Destek ve Danışmanlık, Kişisel İhtiyaç Malzemeleri, Giyim Kuşam, Ev Eşyası Yardımı, Parasal yardım,)